Общи Условия

Общите условия уреждат взаимоотношенията с крайните потребители на "МЕТРО ЕКСПЕРТ" ЕООД - предприятие, осъществяващо обществени електронни съобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни по предоставянена широколентов достъп до интернет.

Общите условия са задължителни за МЕТРО ЕКСПЕРТ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите, предоставяни от компанията и са неразделна част от договора, сключен между тях.

Общите условия влизат в действие след съгласуването им с Комисията за регулиране на съобщенията и публикуването им на страницата на МЕТРО ЕКСПЕРТ ЕООД в интернет.

Актуалните общи условия на Метро Експерт ЕООД във формат .PDF можете да видите като кликнете върху линка тук.

Кратко съдържание – основни раздели в ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на "МЕТРО ЕКСПЕРТ" ЕООД:
Раздел I. Предмет и общи положения
Раздел II. Услуги, предоставяни от МЕТРО ЕКСПЕРТ чрез МРЕЖАТА и необходимо техническо оборудване
Раздел III. Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
РАЗДЕЛ IV. Права на МЕТРО ЕКСПЕРТ
РАЗДЕЛ V. Задължения на МЕТРО ЕКСПЕРТ
РАЗДЕЛ VI. Отговорност на МЕТРО ЕКСПЕРТ
РАЗДЕЛ VII. Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
РАЗДЕЛ VIII. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
РАЗДЕЛ IX. Отговорност на ПОТРЕБИТГЕЛИТЕ
РАЗДЕЛ X. Цени. Условия на заплащане на услугите.
РАЗДЕЛ XI. Промяна на ползваната Услуга
РАЗДЕЛ XII. Обезщетяване    на    ПОТРЕБИТГЕЛИТЕ    при    неспазване    от    страна    на МЕТРО ЕКСПЕРТ на договорените задължения
РАЗДЕЛ XIII. Решаване на спорове
РАЗДЕЛ XIV. Изменения и допълнения на Общите условия
РАЗДЕЛ XV. Приложим закон
РАЗДЕЛ XVII. Определения
РАЗДЕЛ XVIII. Допълнителни условия

Общите условия на Метро Експерт ЕООД се предоставят за сведение на Комисията за Регулиране на  Съобщенията.

Дата на последна промяна: 12.06.2020 г.