Комуникационни решения

SIP + Virtual IP PBXИдеалното комуникационно решение за всички - както за големи организации с няколко офиса, така и за малки и средни фирми.

Екипът на Метро Експерт притежава солиден опит в изграждането на телекомуникационни решения с използването на IP телефония (SIP) и Виртуални IP централи. Тези решения са отлична съвременна алтернатива на стандартните и морално остарели PSTN и ISDN телефонни решения.

Виртуалната IP (Internet Protocol) базирана телефонна централа PBX (Private branch exchange) е софтуерна телефонна централа, инсталирана върху сървър, свързан с интернет.

Използваната технология предполага висока степен на мобилност за потребителите, богат избор от допълнителни функции при значително намалени разходи за придобиване и експлоатация.

Основната функционалност е пренос на телефонни, видео и конферентни разговори през интернет. Централата може да взаимодейства с публичната телефонна мрежа Public Switched Telephone Network (PSTN) чрез инсталиране на интерфейсни платки или с GSM мрежата с използване на GSM гейтуей. По този начин може да се постигне намаляване на разходите чрез използване на линията с най-ниска цена за разговор с избрания телефонен номер.

Директна IP свързаност с операторите

Чрез своето стратегическо партньорство с първия център за данни извън София – Варна Дейта Център, Метро Експерт има възможността да изгради директна IP свързаност с трите най-големи телекомуникационни оператора, както и с всеки алтернативен оператор действащ на територията на страната.

По този начин времето, необходимо за осъществяване на даден комуникационен проект, както и всяка промяна в мащаба или услугите, включени в него, се съкращава значително. Наличието на директна свързаност с операторите, която е концентрирана на едно място – във Варна Дейта Център, позволява лесното добавяне на услуги на повече от един оператор към IP централата на клиента, като за целта не е необходимо изграждането на допълнителна физическа свързаност до точките на неговото присъствие – офиси, магазини, хотели и др.

 

BCM - Business Communication Manager

Система за управление на комуникациите с клиенти и контрагенти на всяка компания, базирана на облачните технологии от вида „Хибриден облак”. SIP телефония (VoIP) Осигурява се услугата IP телефония за бизнес абонати. Предоставя се самостоятелна информационна система за пренос на глас с предварително зададени хардуерни ресурси. Системата е изолирана и не черпи от общите ресурси на облачната структура в дейтацентъра на доставчика.

В зависимост от нуждата от производителност и функционалност услугата се моделира според нуждите на абоната. За всички служители на абонираната организация се осигуряват IP телефони и поддръжка на CallManager център. Услугата включва и необходимото оборудване, което трябва да се разположи в офисите на абоната, и необходимите софтуерни лицензи.

Общи функционалности на VoIP решението:

  • Гъвкава архитектура – решението може да бъде съобразено спрямо специфичните изисквания на абонираната организацията и нуждите й за непрекъснатост на бизнес процесите • Общ номерационен план – разпределение на вътрешните и външните номера на крайните потребители • Интеграция със съществуващо решение за осъществяване на гласова комуникация – VoIP решението може да се интегрира гладко със съществуващата инфраструктура на клиента – както аналогова, така и цифрова централа, терминирани наети линии и други
  • Интеграция със съществуващи софтуерни платформи – поради спецификата на VoIP решението и неговата концепция да обединява комуникации на данни и глас и преноса им по една налична мрежова инфраструктура решението може да се интегрира с водещите производители на решения
  • Мобилност – VoIP решението се базира и осъществява чрез IP протокол, което прави възможностите за мобилност на потребителите на практика неограничени • Хънт групи – приоритетизиране и управление на входящите обаждания • Идентификация на повикванията • Рестрикции на входящи и изходящи обаждания по абонати или за времеви период
  • Възможност за запис на гласови съобщения/гласова поща (VoiceMail)
  • Възможност за интеграция на Автоматичен рецепционист – IVR.

MAN и Intercity MAN

Благодарение на изградените стратегически партньорства с почти всички собственици на канална мрежа и интернет доставчици ние можем да осигурим и изградим физическа или логическа свързаност между кои да е две или повече точки на територията на град Варна (MAN) и цялата страна (Intercity MAN).

Услугата Intercity MAN се изразява в изграждане на виртуални локални мрежи (VLANs) за пренос на данни в страната. На клиента се дава възможност гъвкаво да рaзпределя трафика вътре в предоставената му виртуална мрежа между портове със заявен от него капацитет. Услугата е подходяща и насочена към предприятия с отдалечени офиси в страната.